Školní družina

Organizace školní družiny

Školní družina

Provoz školní družiny 6:30 - 7:15h, 11:05 - 16:00h

Vyzvedávání žáků ze školní družiny 12:00, 13:00, 15:15, 16:00h

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY
Obecná ustanovení
Řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádí vychovatelka školní družiny.
Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Školní družina je organizována pro žáky 1. – 5. ročníku. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě řádně vyplněné přihlášky. V oddělení ŠD je maximálně 30 žáků. Na docházku do ŠD není nárok.

1. Práva žáků
a)      Na účast na výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných školní družinou.
b)     Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
c)   Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, ředitelce školy nebo ostatním pedagogům školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
d)   Na odpočinek, na hru a odpočinkové a rekreační činnosti, odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
e)   Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.
f)       Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

2. Žáci  jsou povinni:   
a) Dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
b) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.    
c) Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.
d) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo.
e) Chodit do školní družiny podle přihlášky a účastnit se činností  organizovaných školní družinou
f) Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením
g) Za mobilní telefony, cenné věci a přinesené hračky ŠD neručí .
 Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

3. Žáci nesmějí:
 a) Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách
b) Nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit    zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.
c) Pořizovat nahrávky (video, audio, foto).
d) Bez svolení vychovatelky používat mobilní telefon.
e) Před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní   areál bez vědomí vychovatelky ŠD.
f) Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem.
g)  Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
a)      Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně.
b)      Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku.
c)      Majetek školní družiny chrání před poškozením.
d)      Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.
e)     V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání        o náhradě způsobené škody.

5. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
a) Žák je přijat do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky.
b) Na přihlášce rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.
c) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v přihlášce. Změny je nutné včas vždy     písemně oznámit.
d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.
e)   Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění. Jeho výše bude rodičům sdělena vždy na začátku nového školního roku.
f) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitelka školy.
g)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD.
                                        

 

Časy odchodů žáků
 Hodiny pro vyzvednutí žáků:
13:00, 15:15 a 16:00 hod. Případné změny je nutné oznámit nejpozději daný den ráno, a to písemnou formou.
Provoz školní družiny
Denní provoz školní družiny je organizován ve dnech pravidelné školní docházky a je rozdělen do dvou sekcí – ranní a odpolední.
Pondělí - pátek       6:30 – 7.10                     11:00 – 16:00

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině pro období od 1.
září 2023 do 30. června 2024 v částce je 700,- Kč.
O výši platby pro daný školní  budou rodiče informováni na třídní schůzce.  Platba  je hrazena ve dvou splátkách:
do 15. září 2023 a do 15. února 2024
Platnost  od 1. 9. 2023.

 Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud
a) Účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 b) Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách.
 c)Účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 Platnost  od 1. 9. 2018

Mgr. Jana Kopejtková, ředitelka školy

 

Řád školní družiny ke stažení zde

 Mapa

Kontakt

Základní škola LEDCE
Okres Plzeň-sever
Ledce 15, 330 14 Ledce
Tel: +420 777 799 884
Email: zs.ledce@gmail.com
WWWW: www.zsledce.cz

Obec Ledce

http://www.ledceps.cz/