Školní řád

Školní řád ZŠ Ledce.

ŠKOLNÍ  ŘÁD  

Základní škola Ledce, okres Plzeň-sever,
příspěvková organizace

 

Škola  je  místo setkání  žáků  a  dospělých  pracovníků  založená  na  úctě k právům  a  svobodám
každého  člověka.  Mezinárodní  Úmluva o právech dítěte, která patří do kategorie nejvyšších
právních norem, dětem zajišťuje:

•  právo na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu, na odpočinek a volný čas
•  právo na zabezpečení  přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální  a sociální
rozvoj
•  právo  na  ochranu  před informacemi, které nevhodně ovlivňují jeho morálku
•  právo na vyjádření vlastního   názoru   ve všech věcech,   které se ho  týkají,  svůj  názor
vyjadřuje  přiměřenou  formou,  která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití
 
Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
Práva žáků
•  vzdělávat se podle školního vzdělávacího programu
•  rozvíjet  osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
•  na  speciální  péči  v rámci  možností  školy,  jde-li  o  žáky  se  speciálními vzdělávacími
potřebami
•  sdělit  svůj  názor  třídnímu    učiteli,  ostatním vyučujícím, ředitelce školy, využívat
schránku  důvěry
•  vyjádřením  žáků  bude  věnována  pozornost  odpovídající  jejich  věku  a  stupni
vývoje
•  nárok    na    ochranu    před    fyzickým    nebo    psychickým    násilím,    nedbalým 
zacházením,  před sociálně  patologickými  jevy
•  požádat  v případě  nesnází  nebo  problémů  o  poskytnutí  pomoci    kteréhokoli   pedagogického
pracovníka  školy 
•  informovat  se  o  průběhu  a  výsledcích  svého  vzdělávání  podle  školního  vzdělávacího
programu /
•  vyžádat    si    pomoc  vyučujícího,  pokud  neporozuměli  učivu,  byli  dlouhodobě  nemocni,
nebo si potřebují  doplnit  své znalosti
•  žít a pracovat ve  zdravém  životním  prostředí, dodržovat pitný režim, vybírat  si kamarády,
právo na volný čas , přiměřený odpočinek, odpovídající jejich věku
•  na respektování svého soukromí i rodiny
•  na  ochranu  před    všemi    formami    sexuálního    zneužívání,  před    kontaktem s narkotiky
a   psychotropními    látkami,   na   výchovu   proti   projevům   rasismu,  xenofobie  a  intolerance
•  na  ochranu  před  vlivy  a  informacemi,  které  by  ohrožovaly  jeho  rozumovou a mravní
výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku

 

Povinnosti žáků

 •  řádně docházet do školy a vzdělávat se
povinnost distančního vzdělávání – škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v      důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole
•  dodržovat  školní  řád  a  předpisy  k ochraně  zdraví  a  bezpečnosti,  s nimiž  byli seznámeni
•  plnit  pokyny  pedagogických  pracovníků  školy,  případně  dalších  zaměstnanců  školy,
vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
•  účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili
•  vyjadřovat svá mínění a názory vždy slušným způsobem   
•  jakékoliv formy   ubližování   spolužákům a   náznaky   šikanování  mezi  žáky  ihned  hlásit
třídní  učitece nebo vedení školy
•  nepoškozovat  majetek  školy  a  spolužáků;  případné  škody  nahradí  zákonní zástupci

Práva zákonných zástupců ke škole

•  informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
•  na  informace  a  poradenskou  pomoc  školy  pro  jejich  děti  v záležitostech  týkajících se
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu/
•  požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto školního řádu
•  volit a být voleni do Školské rady
•  vyjadřovat  se  ke  všem  rozhodnutím  týkajících  se  podstatných  záležitostí  jejich
dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost
•  vznášet připomínky a podněty k práci školy na Školské radě nebo u ředitelky školy

Povinnosti zákonných zástupců ke škole

•  zajistit, aby žák docházel řádně do školy
•  na  vyzvání  ředitelky  školy  se  osobně  zúčastnit  projednání  závažných  otázek
týkajících se vzdělávání žáka
•  informovat  školu  o  změně  zdravotní  způsobilosti,  zdravotních  obtíží  žáka  nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
•  dokládat  důvody  nepřítomnosti  žáka  ve  vyučování  i v době distančního vzdělávání v souladu  s podmínkami stanovenými  školním  řádem  nejpozději  do  3  kalendářních  dnů  od  počátku
nepřítomnosti žáka ve škole (Školský zákon č.561/2004 Sb., §50, odst.1 )

Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

 Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové  pokyny,  které  bezprostředně  souvisí  s plněním  školního  vzdělávacího programu,  školního  řádu  a  dalších  nezbytných  organizačních  opatření.  Všichni zaměstnanci  školy  budou  chránit  žáky  před  všemi  formami  špatného  zacházení, sexuálním násilím a zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. 
Zjistí -li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se  všemi  orgány  na  pomoc  dítěti. 
Informace,  které  zákonný  zástupce  žáka  poskytne  do  školní matriky  nebo  jiné důležité  informace  o  žákovi  (zdravotní  způsobilost  …),  jsou  důvěrné  a  všichni pedagogičtí  pracovníci  školy  se  řídí  zákonem  č.101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních údajů. 
Vyzve-li  ředitelka  školy  nebo  jiný  pedagogický  pracovník  zákonného  zástupce k osobnímu  projednávání    závažných  otázek  týkajících  se  vzdělávání  žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. Žák zdraví v budově školy a na  školních akcích pracovníky  školy  srozumitelným pozdravem. Pracovník  školy žákovi  na  pozdrav  odpoví.  Všichni  pedagogičtí  pracovníci  se  povinně  zúčastňují třídních  schůzek  a konzultačních dnů, na kterých  informují  zákonné  zástupce  žáků o výsledcích  výchovy  a  vzdělávání.  V případě  omluvené  nepřítomnosti
pedagogického pracovníka tento zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. Zákonní    zástupci   žáků   jsou    pravidelně   informováni   o prospěchu a   chování   prostřednictvím žákovských knížek nebo deníčků, případně kdykoliv individuálně po dohodě s vyučujícím.
Práva pedagogických pracovníků
•  mít zajištěné podmínky potřebné pro výkon jejich pedagogické činnosti, jde zejména o zajištění
ochrany před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo
zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým
pracovníkem ve škole
•  právo na nezasahování do přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy
• na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické
činnosti
•  volit a být voleni do školské rady
•  právo na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

Povinnosti pedagogických pracovníků

•  vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
•  chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta
•  chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve
školách a školských zařízeních
•  svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí
a podporovat jeho rozvoj
•  zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí,
žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku
• poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním

 Provoz a vnitřní režim školy

Docházka do školy

 •  Žáci  jsou  povinni    účastnit  se  pravidelně  výuky    podle  rozvrhu  hodin;  do
vyučování  přichází  včas,  aby  si  stačili  připravit  potřebné  pomůcky  před    zahájením
vyučování.
•  Nepřítomnost   žáka ve   škole   omlouvají   ze   zdravotních   a  jiných   závažných     důvodů
jeho  zákonní  zástupci  vždy  písemně  prostřednictvím  omluvného  listu  v žákovské knížce
nebo deníčku. Absenci žáka je nutno oznámit třídnímu učiteli   osobně, písemně nebo  telefonicky
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku   nepřítomnosti  žáka  ve  škole. 
•  Omluvenku (při prezenčním i distančním vzdělávání) je nutno  třídnímu učiteli předložit po skončení absence co nejdříve;
pokud  žák  odchází  ze  školy  v průběhu  vyučování,  oznámí  tuto  skutečnost    třídnímu
učiteli,  případně  vyučujícímu  dané  hodiny.  Zákonní  zástupci  si  žáka    vyzvedávají  ve  škole
nebo  předloží  písemnou  žádost  o  jeho  uvolnění.  Třídní   učitel  může  v odůvodněných
případech  po  projednání  s ředitelkou  školy   požadovat omlouvání  každé  absence  žáka
lékařem. Před  známou nepřítomností   žáka je třeba omluvit absenci před jejím započetím.   
•  Na  základě  písemné  žádosti  zákonných  zástupců  může  škola  v odůvodněných    případech
uvolnit žáka z vyučování
1 vyučovací hodina ...........................................vyučující daného předmětu
1 den ........................................................................................... třídní učitel
více než 1den.....................ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů

•  V předmětu  tělesná  výchova  ředitelka  školy  uvolní  žáka  z vyučování  na  písemné
doporučení  registrujícího  praktického  lékaře  pro  děti  a  dorost  nebo  odborného
lékaře.
•  Žákovi, který  se nemůže pro  svůj  zdravotní  stav po dobu delší než dva měsíce    účastnit
vyučování,  stanoví  ředitelka  školy  takový  způsob  vzdělávání,  který odpovídá  možnostem
žáka,  nebo  mu  může  povolit  vzdělávání  podle  individuálního  vzdělávacího  plánu; 
zákonný  zástupce  žáka  je  povinen  vytvořit podmínky pro stanovené vzdělávání (Školský
zákon č.561/2004 Sb., §18).

Školní budova

•  Školní budova se otevírá v 6.30 hod. pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci pouze na
vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu.
•  Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben
nebo do školní družiny.
•  Ranní provoz družiny je od 6.30 hod. do 7.10 hod. Odpoledne je družina   otevřena od 11.10 hod.
do 16.00 hod.
•  V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
•  Začátek vyučování je v 7.25 hodin.
•  Hlavní  přestávka  začíná  v 9.05  hodin  a  trvá  20  minut,  malé  přestávky  trvají    10 minut.
•  Během přestávek a vyučování není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák,   který  je
zdravotně  indisponovaný,  jde  domů  nebo  k lékaři  po  domluvě  se  zákonným  zástupcem.
Zdravotní potíže hlásí  žák  svému vyučujícímu, v případě  nutnosti se obrátí na kteréhokoliv
zaměstnance školy.
•  V  době  mimo  vyučování  se  žáci  smějí  zdržovat  ve  školní  budově  pouze  za  přítomnosti
pedagogického dozoru.
•  Po  skončení vyučování (zájmových kroužků, školní družiny)  se žák zdržuje v šatně po dobu
nezbytně nutnou, přezuje se,  oblékne  a  odchází  z budovy  školy. Vyučující, který odvádí žáky
do šaten, vyčká odchodu posledního žáka.  
•  V  tělocvičně žáci dodržují řád této učebny.
Školní jídelna
Stravování  žáků  školy  probíhá  v samostatném  právním  subjektu  Mateřská škola Ledce. Žáci odcházejí společně s pedagogickým dozorem z budovy školy.

Chování žáků 

•  Do školy  nesmí  žáci nosit  věci, které  by mohly ohrozit  zdraví, způsobit  úraz
nebo    ohrožovat  mravní  výchovu    žáků (nůž, zábavnou pyrotechniku, zapalovač, zápalky atd), nenosí    také    cenné  předměty,  které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz.
•  Zvláště o přestávkách si žáci chrání svůj osobní majetek, škola za jejich ztrátu či poškození
nenese odpovědnost. V případě  nutnosti si může žák uložit cenné věci u vyučujícího.
•  Žáci se aktivně účastní  vyučování  a  nenarušují  nevhodně  průběh  vyučovacích 
hodin. O přestávkách  dodržují  pravidla  slušného  chování  a  bezpečnosti, dbají  na  pořádek 
ve  všech  prostorách  školy,  vzorně  se  starají  o  učebnice  a  školní  potřeby, jejich poškození
nebo ztrátu hlásí vyučujícímu. Do jiných  tříd  přechází  ukázněně,  do  tělocvičny    vstupují
jen    se    souhlasem  učitele  a  ve  vhodném  cvičebním úboru s obuví bez černé podešve.
•  V šatnách se  žáci  přezouvají  do  zdravotně vhodných přezůvek (domácí obuvi
bez černé podešve) a jsou zde jen po nezbytně nutnou dobu. Při odchodu ze školy
v šatnách nic nenechávají.
•  Do školy chodí žáci vhodně a čistě upraveni, dodržují  zásady  kulturního  chování, nepoužívají
hrubých a vulgárních slov.
•  Zvláště  hrubé  slovní  a  úmyslné  fyzické  útoky  žáka  vůči  spolužákům  a pracovníkům  školy
jsou  považovány  za  závažné  porušení  povinností stanovených zákonem.
•  Učitele,  zaměstnance  školy  a  jiné  dospělé  osoby   zdraví „Dobrý den“.
•  Na  veřejnosti  žáci    školu    vhodně    reprezentují,    svým    chováním  a vystupováním
nepoškozují  její  dobré  jméno,  zejména  při  hromadných  i individuálních akcích.
•  Při  účasti  na  akcích,  které  organizuje  škola,  dodržují  žáci  ustanovení    tohoto
školního řádu.
•  V budově  školy  se nekouří.
•  Nošení,  držení,  distribuce  a  zneužívání    návykových  látek  a  pití  alkoholu  je 
žákům  školy  zakázáno.
•  Mobilní telefony musí  být v době  vyučování  vypnuty (7.25hod – 12.00hod.)
•  Žáci  jsou  zodpovědní  za  své  studijní  výsledky  a  chování.  Ochotně  pomáhají
slabším a tělesně postiženým spolužákům a dbají, aby neohrozili jejich zdraví.  

 Ztráta osobního majetku žáka

 Při ztrátě věci postupují žáci následovně:
•  žák  musí  ztrátu  věci  neprodleně  oznámit  třídnímu  učiteli
•  pokusit se o dohledání věci
•  hlášení pojistné události vyplňuje za žáka třídní učitel, čestné prohlášení vyplní  zákonný
zástupce žáka

 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

 •  Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou  tak, aby  neohrozili
svoje zdraví a zdraví svých spolužáků a jiných osob.
•  Žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na osobní hygienu, zvláště před jídlem a po  použití toalety.
•  Do školy chodí žáci slušně a čistě oblečeni a upraveni.
•  Žákům  je  zakázáno  manipulovat  s elektrickými  spotřebiči,  vypínači  a  elektrickým vedením
bez dozoru učitele.
•  Při  přecházení  na  místa  vyučování  a  akce  mimo  budovu  školy,  se  žáci  řídí    pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob; před  těmito akcemi  doprovázející učitel
poučí žáky o pravidlech bezpečnosti.
•  Pro  společné  zájezdy  tříd, plavecký  výcvik,  exkurze, platí tento školní řád a zvláštní
bezpečnostní předpisy se kterými  jsou  žáci  před  akcí  seznámeni.  
•  Při  výuce  v tělocvičně zachovávají  žáci  bezpečnostní  předpisy  této  učebny  dané  jejich
vnitřním řádem. Vyučující daného předmětu  jsou povinni  s nimi  seznámit žáky při první
vyučovací hodině školního  roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině  chyběli.
Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na  možné  ohrožení
života,  zdraví  nebo majetku. O  poučení  žáků  na  všechny  tyto  akce provede učitel záznam
do  třídní knihy.
•  Následující poučení na  začátku  školního  roku  (zápis do TK) provádí
třídní učitel:
a)  školní řád, bezpečné chování ve třídě, na chodbě, v šatnách, při cestě do školy  a ze školy,
do školní jídelny, na veřejnosti
b)  dopravní kázeň na komunikacích (BESIP)
c) zákaz přinášení předmětů, které nesouvisí s vyučováním. do školy
d) předcházení úrazům
e)  nebezpečí vzniku požáru 
f)  protidrogová prevence – alkohol, nikotin, drogy
g)  ochrana osobních věcí žáků před krádežemi
h)  problematika šikanování

•  Poučení před prázdninami (zápis do poučení v TK) provádí třídní učitel, který:
a)  varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, kontaktu s neznámými
lidmi apod.
b)  informuje o nebezpečí vzniku požáru, dopravní kázni
c) varuje před koupáním v neznámých místech
d) upozorní  na  nutnost  ochranné  přilby  a  jiných  ochranných  pomůcek  při
sportovních aktivitách (cyklistika, lyžování, skateboard atd.)

•  Všichni pedagogičzí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska 
výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé metody a formy umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Rodiče jsou informováni s Preventivním programem školy, který je každoročně zpracován a aktualizován.

Školní úrazy

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve všech školních prostorách 
(třída,  chodba,  tělocvična, hřiště,  školní družina  atd.),  jsou  žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu nebo třídní učitelce.

Kniha úrazů
 
Je  uložena  v kanceláři  školy.  Zápisy  provádí  učitelka  dozírající  v době  úrazu.
V knize  úrazů  se  evidují  všechny  úrazy  žáků,  ke  kterým  došlo  při  činnostech ve škole  nebo  na  akcích  organizovaných  školou,  a  to  nejpozději  do  24  hodin  od okamžiku, kdy se škola
o úrazu dozví.

Záznam o úrazu
 
Záznam o úrazu (tiskopis) vyhotovuje dozírající učitel při úrazu:
-  jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole
-  při smrtelném úrazu; smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které
způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do 1 roku
od vzniku úrazu  
-  na žádost zákonného zástupce žáka
-  pokud úraz nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, ale je pravděpodobné, že žáku
bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené
úrazem
Jedno vyhotovení záznamu o úrazu obdrží zákonní zástupci žáka.

Hlášení úrazu

O každém úrazu musí být informován ředitelka školy. O  úrazu  podá  dozírající  vyučující  informaci  zákonnému zástupci žáka. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán  trestný  čin  nebo  přestupek  nebo  jedná-li  se  o  smrtelný  úraz,  podá
ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie ČR. Škola
podá hlášení pojišťovně, u které je pojištěna, pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

Ochrana před sociálně patologickými jevy

Všichni  pedagogičtí  pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně  patologických  jevů,  uplatňují  různé  formy  a  metody  umožňující  včasné
zachycení ohrožených žáků.
Třídní učitelky a vedení školy  zajišťují  spolupráci  s rodiči v oblasti prevence.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám  (zejména
v situacích, kdy  jsou  takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý  přestupek  proti  řádu  školy.  Podle  okolností  ředitelka  školy  uváží  možnost dalšího  postihu  žáků,  kteří  tento  zákaz  přestoupí,  a  bude  o  svých  zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu  stylu
a  preventivní  výchova  byla  vyučována  v souladu  se  školním vzdělávacím programem.

 

Podmínky zacházení s majetkem ze strany žáků

•  Žáci  mají  právo  užívat  zařízení  školy,  pomůcky  a  učebnice  v souvislosti  s výukou
a řídí se pokyny učitelek a jiných oprávněných osob.
•  Žáci  jsou povinni udržovat v pořádku a  nepoškozené  všechny  věci,  které  tvoří 
zařízení  třídy  a školy a vybavení používané při výuce.
•  Každé  svévolné  poškození  nebo  zničení majetku  školy,  žáků,  učitelů  či  jiných
osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.   
•  Každé  poškození  nebo  závadu  v učebně  hlásí  žák  ihned  vyučujícímu  případně    třídnímu
učiteli.
•  Požaduje-li  škola  náhradu  škody  po  zákonných  zástupcích  žáka,  musí  být   poškození věci
vždy prošetřeno.
•  Každý  žák odpovídá  za  čistotu  a pořádek  svého pracovního místa  a nejbližšího okolí; služba
třídy odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a koše a za pořádek v celé třídě.
•  Žákům  je  přísně  zakázáno  manipulovat  s elektrickými  spotřebiči,  zásuvkami
a vypínači.
•  Z bezpečnostních důvodů  je žákům povoleno větrání okny o přestávkách pouze
ve ventilační poloze.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Obecné zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

•  hodnocení   žáka  je   organickou  součástí výchovně vzdělávacího procesu a  jeho řízení
•  každé  pololetí  se  vydává  žákovi  vysvědčení,  za  první  pololetí  lze  místo  vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení
•  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáka  na  vysvědčení  je  vyjádřeno  klasifikačním stupněm
•  klasifikace  je  jednou  z  forem  hodnocení,  její  výsledky  se  vyjadřují  stanovenou stupnicí
•  ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková
•  průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka
•  klasifikace  souhrnného prospěchu  se provádí na   konci každého pololetí  a není  aritmetickým
průměrem běžné klasifikace
•  při hodnocení žáka klasifikací  jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve  škole  a  na
akcích  pořádaných  školou  hodnoceny  tak,  aby  byla  zřejmá  úroveň  vzdělání  žáka,  které
dosáhl  zejména  vzhledem  k  očekávaným  výstupům  formulovaným  v  učebních  osnovách
jednotlivých  předmětů  školního vzdělávacího  programu,  k  jeho vzdělávacím  a  osobnostním
předpokladům a k věku  žáka;  klasifikace  zahrnuje  ohodnocení  píle  žáka  a  jeho  přístupu  ke
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon
•  chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech
•  při  hodnocení  a  při  průběžné  i  celkové  klasifikaci    pedagogický  pracovník   uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
•  klasifikační  stupeň  určí  učitelka, který vyučuje  příslušnému předmětu
•  ohodnocením   výkonu   žáka   klasifikačním   stupněm   posuzuje   učitelka výsledky  práce
objektivně  a přiměřeně náročně
•  pro    určování    stupně    prospěchu    v    jednotlivých    předmětech   na   konci   klasifikačního
období  se  hodnotí  učební  výsledky,    jichž  žák  dosáhl    za  celé  klasifikační  období; 
při  celkové  klasifikaci  přihlíží  učitelka  k  věkovým  zvláštnostem  žáka  i  k  tomu,  že  žák
mohl  v  průběhu    klasifikačního  období zakolísat v učebních výkonech pro  určitou indispozici;
přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům; stupeň
prospěchu  se neurčuje na základě   průměru  klasifikace za příslušné období
•  ředitelka školy  je   povinenna působit na  sjednocování   klasifikačních měřítek všech  učitelek
•  zákonní  zástupci  žáka  jsou  o    prospěchu    žáka  informování  třídní  učitelkou  a učiteli
jednotlivých předmětů: 

•  žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně  tři  měsíce před koncem klasifikačního
období  navštěvovali  školu  při  zdravotnickém  zařízení  a  byli  tam klasifikováni  za   pololetí
ze   všech,   popřípadě  jen  z některých předmětů,  se  po návratu do  kmenové školy znovu
nezkoušejí a neklasifikují;  jejich klasifikace ze školy při  zdravotnickém zařízení v předmětech,
ve kterých byli klasifikováni, je  závazná;  v předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se
neklasifikují
• třídní učitelky jsou povinny seznámit ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření,
které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka

Obecné zásady pro hodnocení chování ve škole

•  klasifikaci  chování  žáků navrhuje  třídní učitel po   projednání  s učitelkami, které ve  třídě
vyučují 
•  kritériem  pro  klasifikaci  chování  je  dodržování  pravidel  slušného  chování a dodržování
školního řádu během klasifikačního období
•  klasifikace chování žáků (klasifikace chování na vysvědčení, výchovná opatření) se  provádí
pouze  v souladu  se  školským  zákonem  561/2004  Sb. 
a  vyhláškou MŠMT ČR 48/2005 Sb. o základní škole 
•  škola  hodnotí  a  klasifikuje    žáky  za  jejich  chování  ve  škole  a  při  akcích organizovaných
školou
•  nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě
•  zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování třídní učitelkou a učiteli  jednotlivých
předmětů:
-  průběžně prostřednictvím žákovské knížky nebo deníčku
-  před  koncem každého  čtvrtletí (klasifikační období)
-  okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu

 Neomluvená absence

•  neomluvená  absence  žáka  se  projednává  vždy  v ředitelně  školy  za  přítomnosti  zákonného
zástupce žáka, za školu jsou přítomni ředitelka školy , třídní učitelka,  z jednání se provede
písemný zápis
•  při neomluvené absenci v celkovém součtu nad 12 hodin za školní rok bude škola
informovat oddělení sociálně právní ochrany dětí
•  za neomluvenou absenci bude žákovi udělena důtka  ředitelky školy nebo snížený
stupeň  z chování  na  vysvědčení  v daném  pololetí,  o  konkrétní  výši  trestu
rozhodne  ředitelka  školy  na  základě  návrhu  třídní učitelky  nebo  jiného  učitele  po
projednání v pedagogické radě školy

Sebehodnocení žáků

•  sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků
•  sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků
•  chybu  je  potřeba  chápat  jako  přirozenou  věc  v procesu  učení;  pedagogičtí  pracovníci
se o  chybě  se  žáky baví,  žáci mohou některé práce  sami opravovat;
chyba je důležitý prostředek učení
•  při sebehodnocení se žák snaží popsat:
-  co se mu daří
-  co mu ještě nejde
-  jak bude pokračovat dál
•  při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky
•  známky nejsou jediným zdrojem motivace

Zásady sebehodnocení žáků

Žák je v průběhu celého školního roku veden k tomu, aby dokázal sám objektivně zhodnotit svůj výkon. Ve vyučovacích hodinách  a ostatní školní práci žák:

Stupně hodnocení prospěchu

Výsledky vzdělávání žáka v  jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených  školním  vzdělávacím  programem  se  v případě  použití  klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně, aktivně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky, dovednosti a návyky. Myslí logicky správně, plně využívá a úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
 Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky, dovednosti a návyky. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost, využívá a rozvíjí své osobní předpoklady.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je esteticky působivý a procítěný.  Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
 Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků, dovedností a návyků  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy.  Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Snaží se rozvíjet své osobní předpoklady.  Částečně  se zapojuje do diskuze, jeho výtvarný, hudební či pohybový projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
 Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků, dovedností a návyků  vyskytují závažné chyby. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.  Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně.  V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je na nízké estetické úrovni.Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí, dovedností a návyků  vyskytují velmi závažné chyby. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně.  Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Jeho výtvarný, hudební či pohybový apod. projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.
Slovní hodnocení
Viz vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., upravená vyhláškou MŠMT č. 454/2005.§ 15, od. 2
 „Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.“

Zásady pro stanovení celkového slovního hodnocení

Pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace  je uveden v katalogovém listě odpovídající klasifikační stupeň hodnocení, s nímž je seznámen zákonný zástupce žáka.
 Prospěch


Ovládnutí učiva dle ŠVP

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami
Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je prováděna s přihlédnutím k obtížím žáka a doporučením PPP, která jsou zapracována do individuálního vzdělávacího plánu. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti zákonného zástupce je na konci klasifikačního období při stanovování závěrečného hodnocení využívána možnost slovního hodnocení či kombinace klasifikace a slovního hodnocení ve vybraných předmětech.
Zohlednění žáka se může týkat těchto oblastí:
• úprava množství (objemu) zadané práce,
•  kombinace forem prověřování znalostí (např. písemné opakování doplněné o ústní přezkoušení),
• dostatek času na práci s možností doplnění úkolu i mimo vyučovací hodinu (vymezený čas),
• podle potřeby pochopení zkoušeného učiva (zda tomu žák rozumí),
•  hodnocení přístupu, samostatnosti, aktivity a zájmu žáka o práci.
Zásady hodnocení vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními

Zásady hodnocení vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR
Viz vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., upravená vyhláškou MŠMT č. 454/2005.§ 15, od. 9
 „Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka.“
Celkové hodnocení
Viz vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., upravená vyhláškou MŠMT č. 454/2005.§ 15, od. 7
 „Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),
b) prospěl(a), není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
 c) neprospěl(a), je -li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
   d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.“
Při použití slovního hodnocení musí být zřejmé, jakému klasifikačnímu stupni odpovídá (viz charakteristiky klasifikačních stupňů) a podle toho pak bude stanoveno celkové hodnocení žáka.
Hodnocení chování žáků a výchovná opatření
(viz § 15 odst. 1 a § 17 vyhlášky 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Hodnocení chování
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení hodnotí stupni:
a)      1 – velmi dobré,
b)      2 – uspokojivé,
c)      3 – neuspokojivé.
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
 Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního nebo důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Má 9 – 15 neomluvených hodin.
 Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Má více než 16 neomluvených hodin.
 Výchovná opatření
§ 17
(1) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
(2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo nebo za déletrvajícíc úspěšnou práci.
(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
a)      napomenutí třídního učitele,
b)      důtku třídního učitele,
c)      důtku ředitele školy.
(4) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
(5) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
(6) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.“

Napomenutí třídního učitele -1-2 neomluvené hodiny nebo občasné méně závažné porušování školního řádu.
Důtka třídního učitele -  3-4 neomluvené hodiny nebo závažnější porušení či opakované méně závažné porušování školního řádu.
Důtka ředitele školy -  5-8 neomluvených hodin nebo závažné porušení či soustavné porušování školního řádu.
 Hodnocení v náhradním termínu
(viz zákon č. 561/2004 S., ve znění pozdějších předpisů, § 52 odst. 2 a 3)
 Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do 2 měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.
 Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Žák, který plní povinnou školní docházku a neprospěl nebo nemohl být hodnocen na konci 2. pololetí, opakuje ročník (to neplatí pro žáka, který již na daném stupni již jednou ročník opakoval).
Žáka nelze hodnotit na konci pololetí, pokud podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek (např. ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence).

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo zahraniční škole
1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

5. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.".

6. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.

7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.

8. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

9. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.

11. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení.

12. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

13. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo
b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil.

14. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.

15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.

16. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení.

17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.
Postup do dalšího ročníku
(viz zákon č. 561/2004 S., ve znění pozdějších předpisů, § 52)
 „(1) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.“

 Školní řád byl schválen pedagogickou radou dne     25. 8. 2021                                                               
                                                                                     Mgr. Jana Kopejtková
                                                                                          ředitelka školy

 

 

Školní řád ke stažení zde

 Mapa

Kontakt

Základní škola LEDCE
Okres Plzeň-sever
Ledce 15, 330 14 Ledce
Tel: +420 777 799 884
Email: zs.ledce@gmail.com
WWWW: www.zsledce.cz

Obec Ledce

http://www.ledceps.cz/